Keyword : Stackelberg game


Game-Theory Modeling of Multicolor LED-Based VLC Systems under Smart Interference
Yu Min HWANG Isaac SIM Young Ghyu SUN Ju Phil CHO Jin Young KIM 
Publication:   
Publication Date: 2021/03/01
Vol. E104-A  No. 3 ; pp. 656-660
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Communication Theory and Signals
Keyword: 
Stackelberg gamesmart interferenceoptimal response strategyoptimal resource allocationVLC networkSINR
 Summary | Full Text:PDF(498.1KB)

Distributed Power Optimization for Cooperative Localization: A Hierarchical Game Approach
Lu LU Mingxing KE Shiwei TIAN Xiang TIAN Tianwei LIU Lang RUAN 
Publication:   
Publication Date: 2020/10/01
Vol. E103-B  No. 10 ; pp. 1101-1106
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Fundamental Theories for Communications
Keyword: 
power optimizationwireless sensor networks localizationStackelberg game
 Summary | Full Text:PDF(1.8MB)

A Stackelberg Game-Theoretic Solution to Win-Win Situation: A Presale Mechanism in Spectrum Market
Wei BAI Yuli ZHANG Meng WANG Jin CHEN Han JIANG Zhan GAO Donglin JIAO 
Publication:   
Publication Date: 2019/12/01
Vol. E102-D  No. 12 ; pp. 2607-2610
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Information Network
Keyword: 
spectrum poolpresale mechanismStackelberg gameStackelberg equilibrium
 Summary | Full Text:PDF(1.3MB)

Optimal Price-Based Power Allocation Algorithm with Quality of Service Constraints in Non-Orthogonal Multiple Access Networks
Zheng-qiang WANG Kun-hao HUANG Xiao-yu WAN Zi-fu FAN 
Publication:   
Publication Date: 2019/11/01
Vol. E102-D  No. 11 ; pp. 2257-2260
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Information Network
Keyword: 
non-orthogonal multiple access (NOMA)power allocationStackelberg gameprice
 Summary | Full Text:PDF(225.6KB)

Price-Based Power Control Algorithm in Cognitive Radio Networks via Branch and Bound
Zhengqiang WANG Wenrui XIAO Xiaoyu WAN Zifu FAN 
Publication:   
Publication Date: 2019/03/01
Vol. E102-D  No. 3 ; pp. 505-511
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Fundamentals of Information Systems
Keyword: 
power controlcognitive radiobranch and boundStackelberg game
 Summary | Full Text:PDF(583.1KB)

Price-Based Power Allocation with Rate Proportional Fairness Constraint in Downlink Non-Orthogonal Multiple Access Systems
Zi-fu FAN Chen-chen WEN Zheng-qiang WANG Xiao-yu WAN 
Publication:   
Publication Date: 2017/11/01
Vol. E100-A  No. 11 ; pp. 2543-2546
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Communication Theory and Signals
Keyword: 
non-orthogonal multiple access (NOMA)power allocationStackelberg gamerate proportional fairness
 Summary | Full Text:PDF(259.3KB)

Fair Power Control Algorithm in Cognitive Radio Networks Based on Stackelberg Game
Zheng-qiang WANG Xiao-yu WAN Zi-fu FAN 
Publication:   
Publication Date: 2017/08/01
Vol. E100-A  No. 8 ; pp. 1738-1741
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Communication Theory and Signals
Keyword: 
cognitive radiopower controlfairnessStackelberg game
 Summary | Full Text:PDF(224.1KB)

Resource Allocation in Energy Constrained Cooperative Cognitive Radio Network
Wenhao JIANG Wenjiang FENG Xingcheng ZHAO Qing LUO Zhiming WANG 
Publication:   
Publication Date: 2017/02/01
Vol. E100-B  No. 2 ; pp. 354-363
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
cognitive radioresource allocationStackelberg gameNash equilibria
 Summary | Full Text:PDF(1.8MB)

Facilitating Incentive-Compatible Access Probability Selection in Wireless Random Access Networks
Bo GU Cheng ZHANG Kyoko YAMORI Zhenyu ZHOU Song LIU Yoshiaki TANAKA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2015/11/01
Vol. E98-B  No. 11 ; pp. 2280-2290
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Network
Keyword: 
CACStackelberg gamebackward inductionpricingwireless random access network
 Summary | Full Text:PDF(2.1MB)

A Price-Based Spectrum Management Scheme with Stackelberg Game in Cooperative Cognitive Radio Networks
Heejun ROH Hoorin PARK Cheoulhoon JUNG Ding-Zhu DU Wonjun LEE 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2012/09/01
Vol. E95-B  No. 9 ; pp. 2956-2958
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Network
Keyword: 
cognitive radiocooperative communicationStackelberg gamedynamic spectrum access
 Summary | Full Text:PDF(378.3KB)