Keyword : LDA


Automated Duplicate Bug Report Detection Using Multi-Factor Analysis
Jie ZOU Ling XU Mengning YANG Xiaohong ZHANG Jun ZENG Sachio HIROKAWA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2016/07/01
Vol. E99-D  No. 7 ; pp. 1762-1775
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Software Engineering
Keyword: 
duplicate bug reports detectiontopic modelLDAN-gramLNG
 Summary | Full Text:PDF(1.7MB)

Natural Scene Classification Based on Integrated Topic Simplex
Tang YINGJUN Xu DE Yang XU Liu QIFANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2009/09/01
Vol. E92-D  No. 9 ; pp. 1811-1814
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
scene classificationILTMLDACC-LDA
 Summary | Full Text:PDF(375.2KB)

Category Constrained Learning Model for Scene Classification
Yingjun TANG De XU Guanghua GU Shuoyan LIU 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2009/02/01
Vol. E92-D  No. 2 ; pp. 357-360
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
scene classificationpLSALDACC-LDA
 Summary | Full Text:PDF(487.7KB)