Keyword : GAN


MTGAN: Extending Test Case set for Deep Learning Image Classifier
Erhu LIU Song HUANG Cheng ZONG Changyou ZHENG Yongming YAO Jing ZHU Shiqi TANG Yanqiu WANG 
Publication:   
Publication Date: 2021/05/01
Vol. E104-D  No. 5 ; pp. 709-722
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Software Engineering
Keyword: 
test casedeep learningadversarial exampleGAN
 Summary | Full Text:PDF

GAN-Based Image Compression Using Mutual Information for Optimizing Subjective Image Similarity
Shinobu KUDO Shota ORIHASHI Ryuichi TANIDA Seishi TAKAMURA Hideaki KIMATA 
Publication:   
Publication Date: 2021/03/01
Vol. E104-D  No. 3 ; pp. 450-460
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Image Processing and Video Processing
Keyword: 
image compressionCNNGANmutual information
 Summary | Full Text:PDF

SCUT-AutoALP: A Diverse Benchmark Dataset for Automatic Architectural Layout Parsing
Yubo LIU Yangting LAI Jianyong CHEN Lingyu LIANG Qiaoming DENG 
Publication:   
Publication Date: 2020/12/01
Vol. E103-D  No. 12 ; pp. 2725-2729
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Computer Graphics
Keyword: 
floor planurban planimage parsingGAN
 Summary | Full Text:PDF