Keyword : 60-GHz


A Low-Power Pulse-Shaped Duobinary ASK Modulator for IEEE 802.11ad Compliant 60GHz Transmitter in 65nm CMOS
Bangan LIU Yun WANG Jian PANG Haosheng ZHANG Dongsheng YANG Aravind Tharayil NARAYANAN Dae Young LEE Sung Tae CHOI Rui WU Kenichi OKADA Akira MATSUZAWA 
Publication:   
Publication Date: 2018/02/01
Vol. E101-C  No. 2 ; pp. 126-134
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Electronic Circuits
Keyword: 
60-GHz5G communicationspectrum mask compliantduobinarysemi-digital FIR
 Summary | Full Text:PDF

A 60-GHz Injection-Locked Frequency Divider Using Multi-Order LC Oscillator Topology for Wide Locking Range
Keita TAKATSU Hirotaka TAMURA Takuji YAMAMOTO Yoshiyasu DOI Koichi KANDA Takayuki SHIBASAKI Tadahiro KURODA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2011/06/01
Vol. E94-C  No. 6 ; pp. 1049-1052
Type of Manuscript:  BRIEF PAPER
Category: 
Keyword: 
ILFDlocking rangemulti-order LC oscillator60-GHzCMOS
 Summary | Full Text:PDF