Keyword : 2-adic complexity


Balanced Whiteman Generalized Cyclotomic Sequences with Maximal 2-adic Complexity
Chun-e ZHAO Yuhua SUN Tongjiang YAN Xubo ZHAO 
Publication:   
Publication Date: 2022/03/01
Vol. E105-A  No. 3 ; pp. 603-606
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Cryptography and Information Security
Keyword: 
2-adic complexitygeneralized cyclotomic sequencescirculant matrix
 Summary | Full Text:PDF

2-Adic Complexity of Two Classes of Generalized Cyclotomic Binary Sequences with Order 4
Xiaoni DU Liping ZHAO Zhihua NIU 
Publication:   
Publication Date: 2019/11/01
Vol. E102-A  No. 11 ; pp. 1566-1570
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Digital Signal Processing
Keyword: 
finite fieldbinary sequencescyclotomy sequences2-adic complexity
 Summary | Full Text:PDF

A Property of a Class of Gaussian Periods and Its Application
Yuhua SUN Qiang WANG Qiuyan WANG Tongjiang YAN 
Publication:   
Publication Date: 2018/12/01
Vol. E101-A  No. 12 ; pp. 2344-2351
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Signal Design and Its Applications in Communications)
Category: Communication Theory and Signals
Keyword: 
binary sequencesWhiteman's generalized cyclotomic sequenceGaussian periods2-adic complexity
 Summary | Full Text:PDF

On the 2-Adic Complexity of Periodic Binary Sequences
Lu ZHAO Qiao-yan WEN Jie ZHANG Zheng-ping JIN 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2012/01/01
Vol. E95-A  No. 1 ; pp. 367-371
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Cryptography and Information Security
Keyword: 
usual Fourier transformFCSR2-adic complexitycounting function
 Summary | Full Text:PDF

2-Adic Complexity of Self-Shrinking Sequence
Huijuan WANG Qiaoyan WEN Jie ZHANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2011/11/01
Vol. E94-A  No. 11 ; pp. 2462-2465
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Cryptography and Information Security
Keyword: 
linear complexity2-adic complexityself-shrinking sequence
 Summary | Full Text:PDF