Zixuan ZHANG


An Iterative Decoding Scheme for CPM-QC-LDPC Codes Based on Matrix Transform
Zuohong XU Jiang ZHU Qian CHENG Zixuan ZHANG 
Publication:   
Publication Date: 2019/03/01
Vol. E102-B  No. 3  pp. 496-509
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Fundamental Theories for Communications
Keyword: 
CPM-QC-LDPC codesconstructiondecoding schemeCPM-RID decoding schemebit error rateerror floor
 Summary | Full Text:PDF