Zhizhong FU


Perceptual Distributed Compressive Video Sensing via Reweighted Sampling and Rate-Distortion Optimized Measurements Allocation
Jin XU Yan ZHANG Zhizhong FU Ning ZHOU 
Publication:   
Publication Date: 2017/04/01
Vol. E100-D  No. 4  pp. 918-922
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Processing and Video Processing
Keyword: 
distributed compressive video sensingperceptual codingreweighted samplingrate-distortion optimized measurements allocation
 Summary | Full Text:PDF

Adaptive Perceptual Block Compressive Sensing for Image Compression
Jin XU Yuansong QIAO Zhizhong FU 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2016/06/01
Vol. E99-D  No. 6  pp. 1702-1706
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Processing and Video Processing
Keyword: 
perceptual compressive sensingadaptive measurements allocationdiscrete cosine transformimage compression
 Summary | Full Text:PDF