Zhixian MA


An Approach to Detect Cavities in X-Ray Astronomical Images Using Granular Convolutional Neural Networks
Zhixian MA Jie ZHU Weitian LI Haiguang XU 
Publication:   
Publication Date: 2017/10/01
Vol. E100-D  No. 10  pp. 2578-2586
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Pattern Recognition
Keyword: 
X-ray astronomical imagecavitydetectiongranular convolutional neural network (GCNN)
 Summary | Full Text:PDF

A Speech Enhancement Method Based on Multi-Task Bayesian Compressive Sensing
Hanxu YOU Zhixian MA Wei LI Jie ZHU 
Publication:   
Publication Date: 2017/03/01
Vol. E100-D  No. 3  pp. 556-563
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Speech and Hearing
Keyword: 
speech enhancementcompressive sensingovercomplete dictionarysparse representation
 Summary | Full Text:PDF