Zhisong PAN


Cloud Annealing: A Novel Simulated Annealing Algorithm Based on Cloud Model
Shanshan JIAO Zhisong PAN Yutian CHEN Yunbo LI 
Publication:   
Publication Date: 2020/01/01
Vol. E103-D  No. 1  pp. 85-92
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Fundamentals of Information Systems
Keyword: 
simulated annealingGaussian Cloud modelcooling schedulesolution perturbationoptimization algorithm
 Summary | Full Text:PDF

An Evolutionary Approach Based on Symmetric Nonnegative Matrix Factorization for Community Detection in Dynamic Networks
Yu PAN Guyu HU Zhisong PAN Shuaihui WANG Dongsheng SHAO 
Publication:   
Publication Date: 2019/12/01
Vol. E102-D  No. 12  pp. 2619-2623
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Artificial Intelligence, Data Mining
Keyword: 
dynamic networkscommunity detectionsymmetric nonnegative matrix factorization
 Summary | Full Text:PDF

A Game-Theoretic Approach for Community Detection in Signed Networks
Shuaihui WANG Guyu HU Zhisong PAN Jin ZHANG Dong LI 
Publication:   
Publication Date: 2019/06/01
Vol. E102-A  No. 6  pp. 796-807
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Graphs and Networks
Keyword: 
signed networkscommunity detectiongame theorymodularitynoisy networks
 Summary | Full Text:PDF

Detecting Semantic Communities in Social Networks
Zhen LI Zhisong PAN Guyu HU Guopeng LI Xingyu ZHOU 
Publication:   
Publication Date: 2017/11/01
Vol. E100-A  No. 11  pp. 2507-2512
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Graphs and Networks
Keyword: 
community detectionsemantic labelcontent informationnonnegative matrix factorization
 Summary | Full Text:PDF

Community Discovery on Multi-View Social Networks via Joint Regularized Nonnegative Matrix Triple Factorization
Liangliang ZHANG Longqi YANG Yong GONG Zhisong PAN Yanyan ZHANG Guyu HU 
Publication:   
Publication Date: 2017/06/01
Vol. E100-D  No. 6  pp. 1262-1270
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Artificial Intelligence, Data Mining
Keyword: 
data miningcommunity discoverysocial networknonnegative matrix factorization
 Summary | Full Text:PDF

Combining Color Features for Real-Time Correlation Tracking
Yulong XU Zhuang MIAO Jiabao WANG Yang LI Hang LI Yafei ZHANG Weiguang XU Zhisong PAN 
Publication:   
Publication Date: 2017/01/01
Vol. E100-D  No. 1  pp. 225-228
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
correlation filtercolor featurereal-time visual tracking
 Summary | Full Text:PDF

An Optimization Strategy for CFDMiner: An Algorithm of Discovering Constant Conditional Functional Dependencies
Jinling ZHOU Xingchun DIAO Jianjun CAO Zhisong PAN 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2016/02/01
Vol. E99-D  No. 2  pp. 537-540
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Artificial Intelligence, Data Mining
Keyword: 
Data Qualityconditional functional dependencyfree itemsetclosed itemsetfrequent itemset
 Summary | Full Text:PDF

Inequality-Constrained RPCA for Shadow Removal and Foreground Detection
Hang LI Yafei ZHANG Jiabao WANG Yulong XU Yang LI Zhisong PAN 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2015/06/01
Vol. E98-D  No. 6  pp. 1256-1259
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
robust PCAforeground detectionshadow removalinequality constraintADMM
 Summary | Full Text:PDF

Semi-Supervised Feature Selection with Universum Based on Linked Social Media Data
Junyang QIU Yibing WANG Zhisong PAN Bo JIA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2014/09/01
Vol. E97-D  No. 9  pp. 2522-2525
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Pattern Recognition
Keyword: 
universumfeature selectionsocial mediasemi-supervised learning
 Summary | Full Text:PDF