Zhengqiang WANG


Price-Based Power Control Algorithm in Cognitive Radio Networks via Branch and Bound
Zhengqiang WANG Wenrui XIAO Xiaoyu WAN Zifu FAN 
Publication:   
Publication Date: 2019/03/01
Vol. E102-D  No. 3  pp. 505-511
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Fundamentals of Information Systems
Keyword: 
power controlcognitive radiobranch and boundStackelberg game
 Summary | Full Text:PDF