Zeng-ji LIU


Ultra Linear Modulator with High Output RF Gain Using a 12 MMI Coupler
Peng YUE Qian-nan LI Xiang YI Tuo WANG Zeng-ji LIU Geng CHEN Hua-xi GU 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2012/12/01
Vol. E95-C  No. 12  pp. 1883-1886
Type of Manuscript:  BRIEF PAPER
Category: Lasers, Quantum Electronics
Keyword: 
Electro-optic modulatormultimode interference (MMI) couplermicroring resonatorspurious-free-dynamic-range (SFDR)output RF gain
 Summary | Full Text:PDF

Enhanced Mobile Internet Protocol Based on IPv6 Addressing Scheme for Third Generation Wireless Network
Gang QIANG Zeng-ji LIU Susumu ISHIHARA Tadanori MIZUNO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2001/04/01
Vol. E84-B  No. 4  pp. 885-891
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Issue on Mobile Multimedia Communications)
Category: 
Keyword: 
mobile Internetlocation resolutionmobile IPIPv6third generation wireless network
 Summary | Full Text:PDF