Yuzhong SUN


Trading-Off Computing and Cooling Energies by VM Migration in Data Centers
Ying SONG Xia ZHAO Bo WANG Yuzhong SUN 
Publication:   
Publication Date: 2018/09/01
Vol. E101-D  No. 9  pp. 2224-2234
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Fundamentals of Information Systems
Keyword: 
energy savingtrading offcomputing energycooling energyVM migration
 Summary | Full Text:PDF

SLA_Driven Adaptive Resource Allocation for Virtualized Servers
Wei ZHANG Li RUAN Mingfa ZHU Limin XIAO Jiajun LIU Xiaolan TANG Yiduo MEI Ying SONG Yuzhong SUN 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2012/12/01
Vol. E95-D  No. 12  pp. 2833-2843
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Parallel and Distributed Computing and Networking)
Category: Computer System and Services
Keyword: 
resource allocationvirtualized serversuser experienceoptimization theory
 Summary | Full Text:PDF