Yuxiang YUAN


Analysis of Inductive Coupling and Design of Rectifier Circuit for Inter-Chip Wireless Power Link
Yuxiang YUAN Yoichi YOSHIDA Tadahiro KURODA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2010/02/01
Vol. E93-C  No. 2  pp. 164-171
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Electronic Circuits
Keyword: 
wireless power linkwireless power deliveryinductive-couplinginductorrectifierSiP
 Summary | Full Text:PDF(1.2MB)