Yuli ZHANG


A Stackelberg Game-Theoretic Solution to Win-Win Situation: A Presale Mechanism in Spectrum Market
Wei BAI Yuli ZHANG Meng WANG Jin CHEN Han JIANG Zhan GAO Donglin JIAO 
Publication:   
Publication Date: 2019/12/01
Vol. E102-D  No. 12  pp. 2607-2610
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Information Network
Keyword: 
spectrum poolpresale mechanismStackelberg gameStackelberg equilibrium
 Summary | Full Text:PDF

Design Approach and Implementation of Application Specific Instruction Set Processor for SHA-3 BLAKE Algorithm
Yuli ZHANG Jun HAN Xinqian WENG Zhongzhu HE Xiaoyang ZENG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2012/08/01
Vol. E95-C  No. 8  pp. 1415-1426
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Electronic Circuits
Keyword: 
SHA-3BLAKE algorithmISEASIP
 Summary | Full Text:PDF