Yuebing XU


A ReRAM-Based Row-Column-Oriented Memory Architecture for Convolutional Neural Networks
Yan CHEN Jing ZHANG Yuebing XU Yingjie ZHANG Renyuan ZHANG Yasuhiko NAKASHIMA 
Publication:   
Publication Date: 2019/07/01
Vol. E102-C  No. 7  pp. 580-584
Type of Manuscript:  BRIEF PAPER
Category: 
Keyword: 
data localityReRAMconvolutional neural networksrow-column-oriented access
 Summary | Full Text:PDF(438.5KB)