Yu-Sheng CHEN


A 50 ns Verify Speed in Resistive Random Access Memory by Using a Write Resistance Tracking Circuit
Shyh-Shyuan SHEU Kuo-Hsing CHENG Yu-Sheng CHEN Pang-Shiu CHEN Ming-Jinn TSAI Yu-Lung LO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2012/06/01
Vol. E95-C  No. 6  pp. 1128-1131
Type of Manuscript:  BRIEF PAPER
Category: Integrated Electronics
Keyword: 
Resistive RAM (RRAM)verifywrite resistance tracking circuit
 Summary | Full Text:PDF

A 0.18 µm CMOS Wide-Band Injection-Locked Frequency Divider Using Push-Push Oscillator
Sheng-Lyang JANG Chia-Wei CHANG Yu-Sheng CHEN Jhin-Fang HUANG Jau-Wei HSIEH Chong-Wei HUANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2011/08/01
Vol. E94-C  No. 8  pp. 1332-1335
Type of Manuscript:  BRIEF PAPER
Category: Electronic Circuits
Keyword: 
divid-by-3 LC-tank injection-locked frequency dividerpush-push oscillatorlocking rangelinear mixer
 Summary | Full Text:PDF