Yoshimitsu IKI


Development of Experimental Prototype System for SDR Certification Simulation
Yasuo SUZUKI Tokihiko YOKOI Yoshimitsu IKI Eiji KAWAGUCHI Nobuo NAKAJIMA Koji ODA Ryoichi HIDAKA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2003/12/01
Vol. E86-B  No. 12  pp. 3408-3416
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Issue on Software Defined Radio Technology and Its Applications)
Category: 
Keyword: 
software defined radio (SDR)tallytechnical regulation conformity certification
 Summary | Full Text:PDF

Software Receiver Technology and Its Applications
Tokihiko YOKOI Yoshimitsu IKI Jun HORIKOSHI Katsuji MIWA Yoshio KARASAWA Akira FUKUDA Jun-ichi TAKADA Yuichi KURODA Takayasu SHIOKAWA Yukitsuna FURUYA Shigenari SUZUKI Yasuhiro SENBA Yoshihide YAMADA Hiroshi HARADA Yasuo SUZUKI Kiyomichi ARAKI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2000/06/25
Vol. E83-B  No. 6  pp. 1200-1209
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Issue on Software Defined Radio and Its Technologies)
Category: 
Keyword: 
software receiversoftware radio
 Summary | Full Text:PDF

DOA/TOA Measurement of 25 GHz Band for Urban Mobile Radio
Yoshihiko KUWAHARA Yoshimitsu IKI Kazuo NAGAO Shuichi OBAYASHI Keishi MURAKAMI Akio SATO Shoichiro KAWAMURA Masaharu HATA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 1999/12/25
Vol. E82-B  No. 12  pp. 1974-1986
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Issue on Multimedia Mobile Communication Systems)
Category: 
Keyword: 
multipath propagationmobile communicationrelative powerdirection of arrivaltime of arrivalquasi millimeter wave
 Summary | Full Text:PDF