Yongzheng ZHAN


DFE Error Propagation and FEC Interleaving for 400GbE PAM4 Electrical Lane
Yongzheng ZHAN Qingsheng HU Yinhang ZHANG 
Publication:   
Publication Date: 2020/02/01
Vol. E103-C  No. 2  pp. 48-58
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Integrated Electronics
Keyword: 
PAM4DFE error propagationFEC interleavingBER400GbE
 Summary | Full Text:PDF(2.5MB)