Yong GONG


Community Discovery on Multi-View Social Networks via Joint Regularized Nonnegative Matrix Triple Factorization
Liangliang ZHANG Longqi YANG Yong GONG Zhisong PAN Yanyan ZHANG Guyu HU 
Publication:   
Publication Date: 2017/06/01
Vol. E100-D  No. 6  pp. 1262-1270
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Artificial Intelligence, Data Mining
Keyword: 
data miningcommunity discoverysocial networknonnegative matrix factorization
 Summary | Full Text:PDF