Yong GAO


Recognition of Moving Object in High Dynamic Scene for Visual Prosthesis
Fei GUO Yuan YANG Yang XIAO Yong GAO Ningmei YU 
Publication:   
Publication Date: 2019/07/01
Vol. E102-D  No. 7  pp. 1321-1331
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Human-computer Interaction
Keyword: 
visual prosthesismoving object segmentationhigh dynamic sceneprosthetic vision
 Summary | Full Text:PDF(1.5MB)