Yiqun WANG


Lifetime-Aware Battery Allocation for Wireless Sensor Network under Cost Constraints
Yongpan LIU Yiqun WANG Hengyu LONG Huazhong YANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2012/05/01
Vol. E95-B  No. 5  pp. 1651-1660
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Network
Keyword: 
wireless sensor networkbattery allocationlifetime-aware
 Summary | Full Text:PDF