Yi-mu JI


Cost-Sensitive and Sparse Ladder Network for Software Defect Prediction
Jing SUN Yi-mu JI Shangdong LIU Fei WU 
Publication:   
Publication Date: 2020/05/01
Vol. E103-D  No. 5  pp. 1177-1180
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Software Engineering
Keyword: 
semi-supervised learningsoftware defect predictionladder networkcost-sensitive learningsparse auto-encoder
 Summary | Full Text:PDF

Multi-View Synthesis and Analysis Dictionaries Learning for Classification
Fei WU Xiwei DONG Lu HAN Xiao-Yuan JING Yi-mu JI 
Publication:   
Publication Date: 2019/03/01
Vol. E102-D  No. 3  pp. 659-662
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Pattern Recognition
Keyword: 
multi-view dictionary learningsynthesis dictionaryanalysis dictionaryuncorrelation term
 Summary | Full Text:PDF