Yi ZHAO


Detecting Surface Defects of Wind Tubine Blades Using an Alexnet Deep Learning Algorithm
Xiao-Yi ZHAO Chao-Yi DONG Peng ZHOU Mei-Jia ZHU Jing-Wen REN Xiao-Yan CHEN 
Publication:   
Publication Date: 2019/12/01
Vol. E102-A  No. 12  pp. 1817-1824
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Smart Multimedia & Communication Systems)
Category: Machine Learning
Keyword: 
deep learningAlexnet4-rotor UAVBP neural networkwind power generator bladedamage diagnosis
 Summary | Full Text:PDF

Enhancing Endurance of Huge-Capacity Flash Storage Systems by Selectively Replacing Data Blocks
Wei-Neng WANG Kai NI Jian-She MA Zong-Chao WANG Yi ZHAO Long-Fa PAN 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2012/02/01
Vol. E95-D  No. 2  pp. 558-564
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Computer System
Keyword: 
wear levelingflash memoryselective replacementhuge-capacity storage systems
 Summary | Full Text:PDF

Proportional Fair Resource Allocation for Uplink OFDMA Network Using Priority-Ranked Bargaining Model
Lingkang ZENG Yupei HU Gang XIE Yi ZHAO Junyang SHEN Yuan'an LIU Jin-Chun GAO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2009/08/01
Vol. E92-B  No. 8  pp. 2638-2648
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
adaptive resource allocationgame theorybargaining theoryuplinkproportional fairnessOFDMApriority-rankedauction
 Summary | Full Text:PDF