Yao ZHENG


Parallelization of Dynamic Time Warping on a Heterogeneous Platform
Yao ZHENG Limin XIAO Wenqi TANG Lihong SHANG Guangchao YAO Li RUAN 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2014/11/01
Vol. E97-A  No. 11  pp. 2258-2262
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Algorithms and Data Structures
Keyword: 
dynamic time warping (DTW)parallel algorithmgraphics processing unit (GPU)compute unified device architecture (CUDA)
 Summary | Full Text:PDF

Empirical-Statistics Analysis for Zero-Failure GaAs MMICs Life Testing Data
Zheng-Liang HUANG Fa-Xin YU Shu-Ting ZHANG Hao LUO Ping-Hui WANG Yao ZHENG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2009/09/01
Vol. E92-A  No. 9  pp. 2376-2379
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Reliability, Maintainability and Safety Analysis
Keyword: 
MMICsreliabilityfailureaccelerated testingWeibull distributionlognormal distribution
 Summary | Full Text:PDF