Xuangou WU


Top-N Recommendation Using Low-Rank Matrix Completion and Spectral Clustering
Qian WANG Qingmei ZHOU Wei ZHAO Xuangou WU Xun SHAO 
Publication:   
Publication Date: 2020/09/01
Vol. E103-B  No. 9  pp. 951-959
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Internet
Keyword: 
recommendation systemlow-rank matrix completionspectral clustering
 Summary | Full Text:PDF

Boundary Node Identification in Three Dimensional Wireless Sensor Networks for Surface Coverage
Linna WEI Xiaoxiao SONG Xiao ZHENG Xuangou WU Guan GUI 
Publication:   
Publication Date: 2019/06/01
Vol. E102-D  No. 6  pp. 1126-1135
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Information Network
Keyword: 
boundary nodedistributedsurface coveragethree-dimensional networkcoverage problem
 Summary | Full Text:PDF