Xiaozhen ZHOU


An Empirical Study of Bugs in Software Build System
Xin XIA Xiaozhen ZHOU David LO Xiaoqiong ZHAO Ye WANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2014/07/01
Vol. E97-D  No. 7  pp. 1769-1780
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Software Engineering
Keyword: 
software build systembug categoryempirical study
 Summary | Full Text:PDF(808.3KB)