Xiaoyun LI


Artificial Neural Network-Based QoT Estimation for Lightpath Provisioning in Optical Networks
Min ZHANG Bo XU Xiaoyun LI Dong FU Jian LIU Baojian WU Kun QIU 
Publication:   
Publication Date: 2019/11/01
Vol. E102-B  No. 11  pp. 2104-2112
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Network
Keyword: 
quality of transmission (QoT) estimationoptical networksnetwork optimizationphysical layer impairments
 Summary | Full Text:PDF

Adaptive Multi-Scale Tracking Target Algorithm through Drone
Qiusheng HE Xiuyan SHAO Wei CHEN Xiaoyun LI Xiao YANG Tongfeng SUN 
Publication:   
Publication Date: 2019/10/01
Vol. E102-B  No. 10  pp. 1998-2005
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Exploring Drone for Mobile Sensing, Coverage and Communications: Theory and Applications)
Category: 
Keyword: 
target trackingcolor featureprincipal component analysisscale adaptation
 Summary | Full Text:PDF

Data Mining Intrusion Detection in Vehicular Ad Hoc Network
Xiaoyun LIU Gongjun YAN Danda B. RAWAT Shugang DENG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2014/07/01
Vol. E97-D  No. 7  pp. 1719-1726
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Cloud and Services Computing)
Category: 
Keyword: 
vehicular networksmobile networksintrusion detectionvehicular ad hoc networksecurity
 Summary | Full Text:PDF