Xiaoyi LIU


Ergodic Capacity Analysis of MIMO Multi-Keyhole Channel in Rayleigh Fading
Xiaoyi LIU Xin ZHANG Haochuan ZHANG Dacheng YANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2010/02/01
Vol. E93-B  No. 2  pp. 353-360
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
MIMO multi-keyhole channeleigenvalueergodic capacityframework
 Summary | Full Text:PDF