Xiaoqiong ZHAO


Accurate Library Recommendation Using Combining Collaborative Filtering and Topic Model for Mobile Development
Xiaoqiong ZHAO Shanping LI Huan YU Ye WANG Weiwei QIU 
Publication:   
Publication Date: 2019/03/01
Vol. E102-D  No. 3  pp. 522-536
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Software Engineering
Keyword: 
library recommendationtext mininglatent dirichlet allocationsoftware engineering
 Summary | Full Text:PDF(7.4MB)

An Empirical Study of Bugs in Industrial Financial Systems
Xiao XUAN Xiaoqiong ZHAO Ye WANG Shanping LI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2015/12/01
Vol. E98-D  No. 12  pp. 2322-2327
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Software Engineering
Keyword: 
financial systembug categoryempirical study
 Summary | Full Text:PDF(158.3KB)

An Empirical Study of Bugs in Software Build System
Xin XIA Xiaozhen ZHOU David LO Xiaoqiong ZHAO Ye WANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2014/07/01
Vol. E97-D  No. 7  pp. 1769-1780
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Software Engineering
Keyword: 
software build systembug categoryempirical study
 Summary | Full Text:PDF(808.3KB)