Xiang WANG


Wideband Power Spectrum Sensing and Reconstruction Based on Single Channel Sub-Nyquist Sampling
Weichao SUN Zhitao HUANG Fenghua WANG Xiang WANG Shaoyi XIE 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2016/01/01
Vol. E99-A  No. 1  pp. 167-176
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Wideband Systems)
Category: 
Keyword: 
compressed sensingwideband power spectrumsingle channelsub-Nyquist samplingmodulated wideband converter
 Summary | Full Text:PDF

Improving Text Categorization with Semantic Knowledge in Wikipedia
Xiang WANG Yan JIA Ruhua CHEN Hua FAN Bin ZHOU 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2013/12/01
Vol. E96-D  No. 12  pp. 2786-2794
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Artificial Intelligence, Data Mining
Keyword: 
text categorizationWikipediadocument representationsemantic matrix
 Summary | Full Text:PDF

Hardware Software Co-design of H.264 Baseline Encoder on Coarse-Grained Dynamically Reconfigurable Computing System-on-Chip
Hung K. NGUYEN Peng CAO Xue-Xiang WANG Jun YANG Longxing SHI Min ZHU Leibo LIU Shaojun WEI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2013/03/01
Vol. E96-D  No. 3  pp. 601-615
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Computer System
Keyword: 
reconfigurable computingreconfigurable multimedia systemREMUS-IIcoarse-grained dynamically reconfigurable architectureH.264/AVC encoder
 Summary | Full Text:PDF