Wenjun XU


Intercarrier-Interference-Aware Energy Saving for High-Mobility Cognitive OFDM Systems
Wenjun XU Xuemei ZHOU Yanda CHEN Zhihui LIU Zhiyong FENG 
Publication:   
Publication Date: 2018/01/01
Vol. E101-B  No. 1  pp. 203-212
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
high mobilitycognitive OFDM systemsintercarrier interferenceenergy efficiency
 Summary | Full Text:PDF

Optimal Power Splitting and Power Allocation in EH-Enabled Multi-Link Multi-Antenna Relay Networks
Shengyu LI Wenjun XU Zhihui LIU Junyi WANG Jiaru LIN 
Publication:   
Publication Date: 2017/08/01
Vol. E100-B  No. 8  pp. 1480-1488
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
multi-link multi-antenna relayenergy harvestingindependent power splittingcooperative power allocationchannel state information
 Summary | Full Text:PDF

Energy Saving for Cognitive Multicast OFDM Systems: A Time-Frequency Two-Dimensional Method
Wenjun XU Shengyu LI Zhihui LIU Jiaru LIN 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2015/06/01
Vol. E98-B  No. 6  pp. 974-983
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Energy in Electronics Communications
Keyword: 
energy savingcognitive radiotime-frequencymulticastOFDM
 Summary | Full Text:PDF

Resource Allocation for MDC Multicast in CRNs with Imperfect Spectrum Sensing and Channel Feedback
Shengyu LI Wenjun XU Zhihui LIU Kai NIU Jiaru LIN 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2015/02/01
Vol. E98-B  No. 2  pp. 335-343
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
MDC multicastcognitive radioimperfect spectrum sensingimperfect channel feedbackGaussian approximationtwo-stage resource allocation
 Summary | Full Text:PDF