Weidong XIANG


Evaluation of Cascaded Multi-Keyhole Channels in Cooperative Diversity Wireless Communications
Yi ZHOU Yusheng JI Weidong XIANG Sateesh ADDEPALLI Aihuang GUO Fuqiang LIU 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2013/01/01
Vol. E96-B  No. 1  pp. 223-232
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
cooperative diversity wireless networksnetwork managementmulti-keyhole channelswishart distributioneigenvalue distribution
 Summary | Full Text:PDF