Tokihiko YOKOI


Technical Regulation Conformity Evaluation System for Software Defined Radio
Yasuo SUZUKI Koji ODA Ryoichi HIDAKA Hiroshi HARADA Tatsuaki HAMAI Tokihiko YOKOI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2003/12/01
Vol. E86-B  No. 12  pp. 3392-3400
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Issue on Software Defined Radio Technology and Its Applications)
Category: 
Keyword: 
regulationradio lawsecurity systemsoftware defined radio (SDR)technical regulation conformity evaluation systemsecurity architecture
 Summary | Full Text:PDF(623KB)

Development of Experimental Prototype System for SDR Certification Simulation
Yasuo SUZUKI Tokihiko YOKOI Yoshimitsu IKI Eiji KAWAGUCHI Nobuo NAKAJIMA Koji ODA Ryoichi HIDAKA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2003/12/01
Vol. E86-B  No. 12  pp. 3408-3416
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Issue on Software Defined Radio Technology and Its Applications)
Category: 
Keyword: 
software defined radio (SDR)tallytechnical regulation conformity certification
 Summary | Full Text:PDF(1.1MB)

Software Receiver Technology and Its Applications
Tokihiko YOKOI Yoshimitsu IKI Jun HORIKOSHI Katsuji MIWA Yoshio KARASAWA Akira FUKUDA Jun-ichi TAKADA Yuichi KURODA Takayasu SHIOKAWA Yukitsuna FURUYA Shigenari SUZUKI Yasuhiro SENBA Yoshihide YAMADA Hiroshi HARADA Yasuo SUZUKI Kiyomichi ARAKI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2000/06/25
Vol. E83-B  No. 6  pp. 1200-1209
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Issue on Software Defined Radio and Its Technologies)
Category: 
Keyword: 
software receiversoftware radio
 Summary | Full Text:PDF(2.1MB)