Takeshi SEKIGUCHI


12 GHz Low-Noise MMIC Amplifier with GaAs Pulse-Doped MESFET's
Nobuo SHIGA Shigeru NAKAJIMA Nobuhiro KUWATA Kenji OTOBE Takeshi SEKIGUCHI Ken-ichiro MATSUZAKI Hideki HAYASHI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 1994/09/25
Vol. E77-C  No. 9  pp. 1500-1506
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Microwave and Millimeter Wave Technology
Keyword: 
MMIClow-noiseamplifierGaAs MESFET
 Summary | Full Text:PDF