Takaaki HEMMI


A Small-Chip-Area Transceiver IC for Bluetooth Featuring a Digital Channel-Selection Filter
Masaru KOKUBO Masaaki SHIDA Takashi OSHIMA Yoshiyuki SHIBAHARA Tatsuji MATSUURA Kazuhiko KAWAI Takefumi ENDO Katsumi OSAKI Hiroki SONODA Katsumi YAMAMOTO Masaharu MATSUOKA Takao KOBAYASHI Takaaki HEMMI Junya KUDOH Hirokazu MIYAGAWA Hiroto UTSUNOMIYA Yoshiyuki EZUMI Kunio TAKAYASU Jun SUZUKI Shinya AIZAWA Mikihiko MOTOKI Yoshiyuki ABE Takao KUROSAWA Satoru OOKAWARA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2004/06/01
Vol. E87-C  No. 6  pp. 878-887
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Analog Circuit and Device Technologies)
Category: 
Keyword: 
Bluetooth transceiverlow-IFVCOchannel-selection filter
 Summary | Full Text:PDF(1.5MB)