Su LIU


An Edge Detection Method Based on Wavelet Transform at Arbitrary Angles
Su LIU Xingguang GENG Yitao ZHANG Shaolong ZHANG Jun ZHANG Yanbin XIAO Chengjun HUANG Haiying ZHANG 
Publication:   
Publication Date: 2018/09/01
Vol. E101-D  No. 9  pp. 2392-2400
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Biological Engineering
Keyword: 
edge detectionarbitrary anglesGaussian waveletoptimized numberfigure of merit
 Summary | Full Text:PDF