Song-Yuan TANG


Parzen-Window Based Normalized Mutual Information for Medical Image Registration
Rui XU Yen-Wei CHEN Song-Yuan TANG Shigehiro MORIKAWA Yoshimasa KURUMI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2008/01/01
Vol. E91-D  No. 1  pp. 132-144
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Biological Engineering
Keyword: 
parzen-window methodnormalized mutual informationmedical image registrationoptimization
 Summary | Full Text:PDF