Shutao XIA


Maximum Multiflow in Wireless Network Coding
Jinyi ZHOU Shutao XIA Yong JIANG Haitao ZHENG Laizhong CUI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2013/07/01
Vol. E96-B  No. 7  pp. 1780-1790
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Fundamental Theories for Communications
Keyword: 
multihop wireless networkmulti-commodity flow problemmaximum throughputnetwork codingalgorithm
 Summary | Full Text:PDF

An Optimal Pull-Push Scheduling Algorithm Based on Network Coding for Mesh Peer-to-Peer Live Streaming
Laizhong CUI Yong JIANG Jianping WU Shutao XIA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2012/06/01
Vol. E95-B  No. 6  pp. 2022-2033
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Network
Keyword: 
Peer-to-Peer live streamingrandom network codingpull-push scheduling algorithmoptimization problem
 Summary | Full Text:PDF