Shinji KOMORI


A 3.2 GFLOPS Neural Network Accelerator
Shinji KOMORI Yutaka ARIMA Yoshikazu KONDO Hirono TSUBOTA Ken-ichi TANAKA Kazuo KYUMA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 1997/07/25
Vol. E80-C  No. 7  pp. 859-867
Type of Manuscript:  INVITED PAPER (Special Issue on New Concept Device and Novel Architecture LSIs)
Category: 
Keyword: 
neural networkparallel processingSIMDLSI
 Summary | Full Text:PDF

The Application of a Data-Driven Processor to Automotive Engine Control
Kenji SHIMA Koichi MUNAKATA Shoichi WASHINO Shinji KOMORI Yasuya KAJIWARA Setsuhiro SHIMOMURA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 1993/12/25
Vol. E76-C  No. 12  pp. 1794-1803
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Issue on ASICs for Automotive Electronics)
Category: 
Keyword: 
engine controlfuel injectionmicro-processordata-driven processordata flow computerparallel processing
 Summary | Full Text:PDF

Self-Timed Clocking Design for a Data-Driven Microprocessor
Fumiyasu ASAI Shinji KOMORI Toshiyuki TAMURA Hisakazu SATO Hidehiro TAKATA Yoshihiro SEGUCHI Takeshi TOKUDA Hiroaki TERADA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 1991/11/25
Vol. E74-C  No. 11  pp. 3757-3765
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Issue on the High Performance ASIC and Microprocessor)
Category: Circuit Design
Keyword: 
 Summary | Full Text:PDF