Shigeru TSUNASHIMA


FOREWORD
Toshiyuki SUZUKI Hisashi OSAWA Shigeru TSUNASHIMA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 1999/12/25
Vol. E82-C  No. 12  pp. 2115-2116
Type of Manuscript:  FOREWORD
Category: 
Keyword: 
 Summary | Full Text:PDF

FOREWORD
Yoshihisa NAKAMURA Shigeru TSUNASHIMA Kazuhiro OUCHI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 1997/09/25
Vol. E80-C  No. 9  pp. 1133-1134
Type of Manuscript:  FOREWORD
Category: 
Keyword: 
 Summary | Full Text:PDF