Shibo ZHAO


A Generic Bi-Layer Data-Driven Crowd Behaviors Modeling Approach
Weiwei XING Shibo ZHAO Shunli ZHANG Yuanyuan CAI 
Publication:   
Publication Date: 2017/08/01
Vol. E100-D  No. 8  pp. 1827-1836
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Information Network
Keyword: 
agent-based modelingcrowd simulationdata-driven approachpedestrian behaviors
 Summary | Full Text:PDF(1.1MB)