Rui ZHANG


Feature Selection by Computing Mutual Information Based on Partitions
Chengxiang YIN Hongjun ZHANG Rui ZHANG Zilin ZENG Xiuli QI Yuntian FENG 
Publication:   
Publication Date: 2018/02/01
Vol. E101-D  No. 2  pp. 437-446
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Artificial Intelligence, Data Mining
Keyword: 
partitionfeature selectionfeature interactionFSMIP
 Summary | Full Text:PDF

An Attention-Based Hybrid Neural Network for Document Modeling
Dengchao HE Hongjun ZHANG Wenning HAO Rui ZHANG Huan HAO 
Publication:   
Publication Date: 2017/06/01
Vol. E100-D  No. 6  pp. 1372-1375
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Artificial Intelligence, Data Mining
Keyword: 
document modelingBi-LSTMattention-based modeldynamic CNN
 Summary | Full Text:PDF

Channel Estimation and Symbol Detection with ICI Cancellation Based on Superimposed Training for OFDM Systems
Qinjuan ZHANG Muqing WU Qilin GUO Rui ZHANG Chao Yi ZHANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2012/09/01
Vol. E95-B  No. 9  pp. 2926-2930
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Fundamental Theories for Communications
Keyword: 
OFDMdoubly selective channelDDSTICI
 Summary | Full Text:PDF

Strong Anonymous Signature
Rui ZHANG Hideki IMAI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2009/10/01
Vol. E92-A  No. 10  pp. 2487-2491
Type of Manuscript:  Special Section LETTER (Special Section on Information Theory and Its Applications)
Category: Cryptography and Information Security
Keyword: 
anonymous signaturestrong anonymitygeneric and efficient constructions
 Summary | Full Text:PDF

Combining Public Key Encryption with Keyword Search and Public Key Encryption
Rui ZHANG Hideki IMAI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2009/05/01
Vol. E92-D  No. 5  pp. 888-896
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Information and Communication System Security)
Category: Cryptographic Techniques
Keyword: 
PEKSPKEPEKS/PKECCA security
 Summary | Full Text:PDF

Formal Security Treatments for IBE-to-Signature Transformation: Relations among Security Notions
Yang CUI Eiichiro FUJISAKI Goichiro HANAOKA Hideki IMAI Rui ZHANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2009/01/01
Vol. E92-A  No. 1  pp. 53-66
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Cryptography and Information Security)
Category: Digital Signature
Keyword: 
identity based encryptiondigital signaturesecurity notions
 Summary | Full Text:PDF

Efficient Identity-Based Encryption with Tight Security Reduction
Nuttapong ATTRAPADUNG Jun FURUKAWA Takeshi GOMI Goichiro HANAOKA Hideki IMAI Rui ZHANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2007/09/01
Vol. E90-A  No. 9  pp. 1803-1813
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Information Theory and Its Applications)
Category: 
Keyword: 
identity based encryptiontight security reduction
 Summary | Full Text:PDF