Rongcun WANG


Improving the Accuracy of Spectrum-Based Fault Localization Using Multiple Rules
Rongcun WANG Shujuan JIANG Kun ZHANG Qiao YU 
Publication:   
Publication Date: 2020/06/01
Vol. E103-D  No. 6  pp. 1328-1338
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Software Engineering
Keyword: 
fault localizationspectrumruleaccuracy
 Summary | Full Text:PDF

Spectrum-Based Fault Localization Using Fault Triggering Model to Refine Fault Ranking List
Yong WANG Zhiqiu HUANG Rongcun WANG Qiao YU 
Publication:   
Publication Date: 2018/10/01
Vol. E101-D  No. 10  pp. 2436-2446
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Software Engineering
Keyword: 
fault localizationsoftware debuggingtesting
 Summary | Full Text:PDF