Qiyishu LI


Power Allocation Scheme for Energy Efficiency Maximization in Distributed Antenna System with Discrete-Rate Adaptive Modulation
Xiangbin YU Xi WANG Tao TENG Qiyishu LI Fei WANG 
Publication:   
Publication Date: 2019/08/01
Vol. E102-B  No. 8  pp. 1705-1714
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
energy efficiencypower allocationdiscrete-rate adaptive modulationdistributed antenna systemantenna selection
 Summary | Full Text:PDF(1.6MB)