Peng YUE


Ultra Linear Modulator with High Output RF Gain Using a 12 MMI Coupler
Peng YUE Qian-nan LI Xiang YI Tuo WANG Zeng-ji LIU Geng CHEN Hua-xi GU 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2012/12/01
Vol. E95-C  No. 12  pp. 1883-1886
Type of Manuscript:  BRIEF PAPER
Category: Lasers, Quantum Electronics
Keyword: 
Electro-optic modulatormultimode interference (MMI) couplermicroring resonatorspurious-free-dynamic-range (SFDR)output RF gain
 Summary | Full Text:PDF(658.2KB)

Fair Bandwidth Allocation for Responsive and Unresponsive Flows Using Approximate Fairness Dropping Scheme
Peng YUE Zeng-Ji LIU Bin ZHANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2006/04/01
Vol. E89-B  No. 4  pp. 1263-1272
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Network
Keyword: 
approximate fairness droppingequivalent active flowcongestion controlactive queue managementfairness
 Summary | Full Text:PDF(621.3KB)