Mingyong ZENG


Dual Network Fusion for Person Re-Identification
Lin DU Chang TIAN Mingyong ZENG Jiabao WANG Shanshan JIAO Qing SHEN Guodong WU 
Publication:   
Publication Date: 2020/03/01
Vol. E103-A  No. 3  pp. 643-648
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image
Keyword: 
attention mapsdual networkchannel attentionmulti-loss training
 Summary | Full Text:PDF(1.2MB)

Co-Saliency Detection via Local Prediction and Global Refinement
Jun WANG Lei HU Ning LI Chang TIAN Zhaofeng ZHANG Mingyong ZENG Zhangkai LUO Huaping GUAN 
Publication:   
Publication Date: 2019/04/01
Vol. E102-A  No. 4  pp. 654-664
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Image
Keyword: 
saliency detectiondeep saliency networksco-saliency refinement
 Summary | Full Text:PDF(4.9MB)

Improving Person Re-Identification by Efficient Pairwise-Specific CRC Coding in the XQDA Subspace
Ying TIAN Mingyong ZENG Aihong LU Bin GAO Zhangkai LUO 
Publication:   
Publication Date: 2018/04/01
Vol. E101-D  No. 4  pp. 1209-1212
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
person re-identificationcollaborative representation based classification (CRC)XQDA
 Summary | Full Text:PDF(87.5KB)