Mingfa ZHU


Performance Optimization for Sparse AtAx in Parallel on Multicore CPU
Yuan TAO Yangdong DENG Shuai MU Zhenzhong ZHANG Mingfa ZHU Limin XIAO Li RUAN 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2014/02/01
Vol. E97-D  No. 2  pp. 315-318
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Fundamentals of Information Systems
Keyword: 
sparse AtAxcompressed sparse blockcompressed sparse rowsmulticore platform
 Summary | Full Text:PDF

SLA_Driven Adaptive Resource Allocation for Virtualized Servers
Wei ZHANG Li RUAN Mingfa ZHU Limin XIAO Jiajun LIU Xiaolan TANG Yiduo MEI Ying SONG Yuzhong SUN 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2012/12/01
Vol. E95-D  No. 12  pp. 2833-2843
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Parallel and Distributed Computing and Networking)
Category: Computer System and Services
Keyword: 
resource allocationvirtualized serversuser experienceoptimization theory
 Summary | Full Text:PDF