Masashi SATOH


FOREWORD
Masao NAKAGAWA Ryuji KOHNO Shin'ichi TACHIKAWA Taka-aki HASEGAWA Tetsushi IKEGAMI Eisuke FUKUDA Yukitsuna FURUYA Shuzo KATO Masashi SATOH Hisao TACHIKA Yoshihiro TANADA Kazuo TSUBOUCHI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 1993/08/25
Vol. E76-B  No. 8  pp. 801-803
Type of Manuscript:  FOREWORD
Category: 
Keyword: 
 Summary | Full Text:PDF