Li-Te CHOU


A Dual-Band Dual-Resonance Quadrature Injection-Locked Frequency Divider
Sheng-Lyang JANG Li-Te CHOU Jhin-Fang HUANG Chia-Wei CHANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2011/08/01
Vol. E94-C  No. 8  pp. 1336-1339
Type of Manuscript:  BRIEF PAPER
Category: Electronic Circuits
Keyword: 
CMOSdivide-by-2quadrature injection-locked frequency dividerdifferential dual-resonance VCO
 Summary | Full Text:PDF