Ken-ichi KAKIZAKI


Near-Field to Far-Field Transformation for an Outdoor RCS Range
Yoshio INASAWA Shinji KURODA Ken-ichi KAKIZAKI Hitoshi NISHIKAWA Naofumi YONEDA Shigeru MAKINO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Electronics
Publication Date: 2008/09/01
Vol. E91-C  No. 9  pp. 1463-1471
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Electromagnetic Theory
Keyword: 
radar cross sectionnear-field measurementground bounceRCS predictionnear-field to far-field transformation
 Summary | Full Text:PDF